Finalitzen les obres d’apuntalament a la columna interior del monestir de Sant Miquel de Cruïlles

26/01/2022

Les obres d'estintolament de la columna interior del monestir de Sant Miquel de Cruïlles s'han dut a terme arran del deteriorament de les bases de dues de les columnes interiors, una d'elles al punt de col·lapse. Per contenir la problemàtica, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, van decidir dur a terme un seguit de treballs per determinar el grau de degradació que, en el seu conjunt, està patint l'equipament i les possibles solucions a realitzar, partint d'uns estudis fets per la Universitat Politècnica de Catalunya. Una vegada finalitzades aquestes obres cautelars es podrà reobrir el Monestir de Sant Miquel de Cruïlles al públic i podrà continuar acollint actes culturals, musicals, literaris, activitats ecoturístiques i visites, entre d'altres.

Aquests treballs es van iniciar a finals del mes d'octubre de 2021 amb un acurat estudi geotècnic, dut a terme per l'empresa Lithos Geotècnia, el qual ha determinat l'estat i composició del subsol i la possible presència d'humitats i el seu recorregut. Un cop acabat l'estudi, es van posar en marxa les obres d'estintolament, amb la instal·lació d'una estructura de ferro, per a la seva estabilització temporal, mitjançant el confinament provisional del pilar. L'objectiu és que en la mesura que sigui possible, es garanteixi la descàrrega de la columna malmesa i es garanteixi la seguretat estructural. 

Les obres han estat dutes a terme per l'empresa Burgos Gasull, SA i la direcció de l'obra, per Vilanova Arquitectes, conjuntament amb els serveis tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà. Finalitzada la instal·lació de l'estructura, s'ha donat pas a un tercer treball consistent en la col·locació, tant interior com exterior, d'un seguit de sensors monitoritzats que determinin el grau de temperatura, humitat i pressió atmosfèrica, que afecta el conjunt tractat. De manera constant i durant el període d'un any, s'estudiaran les lectures proporcionades, les quals han de determinar els diferents canvis o factors que produeixen aquestes alteracions i deteriorament. Aquest estudi el realitza l'empresa 3S'TECH, ubicada al Parc Tecnològic i Científic de Girona.