Urbanisme

Regidor: Jordi Alsina

L'Àrea d'Urbanisme té entre les seves funcions la de planejament i ordenació urbanística del territori. Entre els serveis que ofereix a la ciutadania hi ha la tramitació de les diferents figures de planejament urbanístic, de llicències d'obres, comunicacions prèvies d’obres, activitats, parcel·lacions, primeres ocupacions, etc. També s'encarrega de qüestions com la tramitació d’expedients de protecció de la legalitat urbanística, o obres públiques, entre d'altres. A més, també és competent de la gestió de les indústries al municipi.

Correu electrònic: alcaldia@cmss.cat

 


Registre de planejament urbanístic


Pla parcial urbanístic del sector SUP CR3 de Cruïlles

Regidor: Daniel Encinas

L'Àrea d'Urbanisme té entre les seves funcions la de planejament i ordenació urbanística del territori. Entre els serveis que ofereix a la ciutadania hi ha la tramitació de les diferents figures de planejament urbanístic, de llicències d'obres, comunicacions prèvies d’obres, activitats, parcel·lacions, primeres ocupacions, etc. També s'encarrega de qüestions com la tramitació d’expedients de protecció de la legalitat urbanística, o obres públiques, entre d'altres. A més, també és competent de la gestió de les indústries al municipi.