El Ple

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'Alcalde, està integrat per tots els regidors i regidores. 

Les competències del Ple són: 

 • El control i fiscalització dels òrgans de govern. 
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals: alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d’òrgans desconcentrats, alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom.
 • L'aprovació inicial del planejament general.
 • L'aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances. 
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels pressupostos i l’aprovació dels comptes. 
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització. 
 • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions Públiques. 
 • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual. 
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
 • La votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell. 

Les sessions dels plens estan obertes al públic i es realitzen el darrer dimarts no festiu de cada mes a les 20.00h. En cas que sigui festiu, se celebrarà el primer dia hàbil següent.

El ple està composat pels següents regidors/es:

 • Alcalde: Dani Encinas i Granados (Avenç-AM) - alcaldia@cmss.cat
 • 1a tinent alcalde: Concepció Torras i Ferrrer (Avenç-AM) - turisme@cmss.cat
 • 2n tinent d'alcalde: Oriol Estanyol i Mola (Avenç-AM) - cultura@cmss.cat
 • 3a tinent alcalde: Salònica Rodríguez i Oliver (Avenç-AM) - mediambient@cmss.cat
 • Regidor govern municipal: Francesc Torroella Torrent (Avenç-AM) - manteniment@cmss.cat
 • Regidora govern municipal: Elisabeth Alsina i Hugas (Avenç-AM) - ealsina@cmss.cat
 • Regidor govern municipal: Jordi Regencós i Salvador