Pla parcial urbanístic del sector SUP CR3 de Cruïlles

Pla parcial urbanístic del sector SUP Cr3 de Cruïlles aprovat provisionalment pel Ple de la corporació en data 29 d'abril de 2021.