IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, ESCOMBRERIES I CEMENTIRIS.

EDICTE