Competència de l’alcalde

En virtut de l’article 21 de Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local:

“1. L’Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions:

a) Dirigir el govern i l’administració municipal.

b) Representar a l’Ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualsevol altre òrgan municipal quan així s’estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

e) Dictar bans.

f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les contemplades en l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquestes estiguin previstes en el pressupost i la seva import acumulat dins de cada exercici econòmic, no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de la tresoreria que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions viscudes en cada moment no supera el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el disposat en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

La referència ha d’entendre’s feta a l’article 177.5 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Locals.

g) Aprovar la oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per a les contractacions de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fitxes i periòdics.

h) Dirigir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, a la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s’entén sense perjudici del disposat en els articles 99.1 i 3 d’aquesta llei.

i) Exercir la direcció de la Policia Municipal.

j) Les aprovacions dels instruments d’urbanització de desenvolupament del pla general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

k) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan s’hagin delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebra per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de la Alcaldia.

m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greus riscos dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al Ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què aquesta facultat sigui atribuïda a altres òrgans.

ñ) ……….

o) L’aprovació dels projectes de treballs i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

p) ………..

q) L’atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

r) Ordenar la publicació, execució i compliment dels acords de l’Ajuntament.

s) Les altres que expressament atribueixen les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignen al municipi i no atribueixen a altres òrgans municipals.

2. Correspon igualment a Alcalde el nomenament dels Tinents d’Alcalde.

3. L’Alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació de crèdits, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, i les enunciades en els paràgrafs a), e), j), k), l) i m) del paràgraf 1 d’aquest article. No obstant això, podrà delegar a la Junta de Govern Local l’exercici de les atribucions contemplades en el paràgraf j).”